RIVER KWAI HALF MARATHON 2021
(THAILAND ROAD CHAMPIONSHIP 21K)
21.2.2021
KANCHANABURI

ลงทะเบียนสมัครแข่งขัน

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 63

จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีดำริในการสร้างการเชื่อมโยงมรดกทางประวัติศาสตร์โลกของสะพานข้ามแม่น้ำแคว โดยการใช้การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระดับนานาชาติ ผนวกแนวทางการกีฬาเชิงท่องเที่ยว (Sports Tourism) ให้เป็นเครื่องมือยึดโยงสู่การบรรจุแผนยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่น

“RIVERKWAI HALF MARATHON Thailand Road Championship 2021” ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสร้างการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ให้สู่ความเป็นเลิศ และ กีฬาเชิงท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน โดยการทำงานระบบบูรณาการของหลายภาคส่วน ทั้งองค์กรรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงการ

เส้นทางการแข่งขันวิ่งครั้งนี้เป็นเส้นทางที่ถูกออกแบบกับการเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์สะพานข้ามแม่น้ำแคว, วิถีชุมชน, บรรยากาศธรรมชาติ และสุสานบรรพชนของเหล่าทหารสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อที่จะนำเสนอให้บรรจุอยู่ในเส้นทางวิ่งสัญลักษณ์ของโลก (World Iconic Race) ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการระลึกทางประวัติศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบัน และอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของโลกในประเทศไทย

องค์คณะทำงานบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี, สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย, สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) และภาคเอกชนอื่นๆ ได้ร่วมมือกันในการจัดสอดประสาน และสร้างมิติใหม่การทำงานของวงการกีฬา

ในการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบของการยกระดับมาตรฐานใหม่ที่ทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และสมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย (Asian Athletics Association) กำลังจะดำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในทวีปเอเชีย ในชื่อของ Asia Road Label เพื่อเตรียมรองรับการกลับมาของการจัดงานแบบนานาชาติ หลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 คลี่คลายในอนาคต

การจัดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการจัดแข่งขันในรูปแบบ New Normal Race ซึ่งจะอยู่ภายใต้มาตรฐานการจัดงานแบบควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Hygiene Management) ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดไว้ ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อเป็นการยกระดับการแข่งขันสู่มาตรฐานระดับนานาชาติและระดับโลกในอนาคต
 2. เพื่อเป็นต้นแบบมาตรฐานระดับ Asia Road Labels ครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการกรีฑาแห่งเอเชีย
 3. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการจัดงานแบบ New Normal สอดคล้องกับสถานการณ์การป้องกันโรคโควิด 19
 4. เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติศาสตร์ และวีรบุรุษจากทั่วโลกกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว
 5. เพื่อเป็นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจเชิง Sports Tourism สู่เมือง ด้วยอัตลักษณ์แห่งประวัติศาสตร์ของโลก

Highlights ของการแข่งขัน River Kwai Half Marathon 2021 

 • เส้นทางวิ่งบน สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานแห่งประวัติศาสตร์โลก
 • จุดปล่อยตัว บริเวณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สงครามโลก ครั้งที่ 2
 • การแข่งขันแบบระยะ Half Marathon ระยะเดียวเท่านั้น
 • เส้นทางวิ่งปิดถนน 100 % ตามมาตรฐานการจัดงานวิ่งระดับโลก
 • การรวมตัวของผู้จัดระดับประเทศ ในการจัดการแข่งขัน
 • ระบบการจัดแข่งขันระดับมาตรฐานนานาชาติ รับรองสมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย

ประเภทการแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1 KM

ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง (08.30 น.)

รับสมัครจำนวน 3,000 คน ค่าสมัคร 790 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ที่ www.riverkwai21k.com

จับเวลาด้วย Timing chips Systems by SportSplits Thailand (Chips Start)

แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขัน (ปี 2564 ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด) ดังนี้

ชาย หญิง
18-24 18-24
25-29 25-29
30-34 30-34
35-39 35-39
40-44 40-44
45-49 45-49
50-54 50-54
55-59 55-59
60-64 60-64
65+ 65+

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

รายการ 21KM
ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย/หญิง 1-10
เงินรางวัล OVER ALL ชาย/หญิง 1-10
ถ้วยรางวัล AGE GROUP ชาย/หญิง 1-3
เสื้อวิ่ง T-Shirt
เหรียญผู้พิชิต
Timing chip+SportSplits Tracker
ประกาศเกียรติบัตร (ดาวน์โหลด์)
รูปถ่าย ฟรี
อาหารกล่อง
ประกันอุบัติเหตุ

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips

วันเสาร์ที่ 20 กุมพาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-18.00 น. ณ สนามกีฬา 36 พรรษาสยามราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี

โทร. +66 (0) 2957 5800, 2957 5880, 2957 5881

โปรดนำรูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดง

รับแทนคนอื่น ผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตนเอง และรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร

รายการนี้ ไม่มีการรับ เสื้อ-BIB ในเช้าวันแข่งขัน

ไม่มีการจัดส่ง (เสื้อ+BIB+Chips) ทางไปรษณีย์

รายละเอียดเงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน OVER ALL

อันดับ ชาย หญิง
1. 20,000.- 20,000.-
2. 15,000.- 15,000.-
3. 10,000.- 10,000.-
4. 9,000.- 9,000.-
5. 8,000.- 8,000.-
6. 7,000.- 7,000.-
7. 6,000.- 6,000.-
8. 5,000.- 5,000.-
9. 4,000.- 4,000.-
10. 3,000.- 3,000.-
รวม 87,000.- 87,000.-
 • นักวิ่งที่ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลในกลุ่ม Over All ชาย/หญิง 1-10 จะถูกตัดสิทธิ์การรับถ้วยรางวัล ในกลุ่มอายุ โดยอัตโนมัติ
 • ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

Running New Normal ภายในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ และไม่เคยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศในรอบ 14 วัน นับถึงวันวิ่ง
 • จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมด 3,000 คน
 • การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท ปล่อยตัวเป็น Wave ตามเพศ ตามกลุ่มอายุ ตามระยะทาง (จะแจ้งให้ทราบใน BIB)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่รับสมัครหน้างานโดยเด็ดขาด
 • ห้ามการซื้อ-ขาย BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมัครโดยเด็ดขาด
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องติดหมายเลข BIB ไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นชัดเจน
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นในขณะวิ่ง *(พิธีกรจะแจ้งให้ถอด)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก่อนเข้าพื้นที่
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในเช้าวันแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันการแข่งขัน Sport Splits Thailand ก่อนการแข่งขัน
 • จับเวลาด้วย Chips Timing (Chips Start) รายงานผลการแข่งขันในแอปพลิเคชันการแข่งขัน Sport Splits Thailand
 • การเข้าจุดสตาร์ท ผู้สมัครต้องเข้าเป็นกลุ่ม เป็น Wave ตามจำนวนและลำดับของการปล่อยตัว ซึ่งจะแจ้งใน BIB
 • ในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งควรรักษาระยะห่างกับนักวิ่งคนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร สามารถวิ่งแซงได้เมื่อนักวิ่งคนหน้าวิ่งช้ากว่าที่กำหนด
 • หลังวิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว นักวิ่งต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 • หลังเข้าเส้นชัย ไม่มีการเข้าคิวรับสถิติเวลาในการวิ่ง นักวิ่งต้องเข้าไปรับสถิติบน Sport Splits Thailand เท่านั้น
 • นักวิ่งที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ผลการแข่งขันจะติดบอร์ด ณ เต็นท์ตรวจสอบผลการแข่งขัน หรือที่ SportSplits Tracker
 • บริการอาหารกล่องหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่ง 1 คน ต่ออาหาร 1 ชุดเท่านั้น
 • การรับถ้วยรางวัล จะมอบหลังจากนักวิ่งแต่ละระยะทางเข้าเส้นชัย และตรวจสอบผลการแข่งขันแล้ว ณ เวทีเส้นชัย
กดปุ่มเพื่อลงทะเบียนสมัคร

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 63

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนสมัครแก่ท่านได้ ทาง

โทรศัพท์: 0 2957 5880, 0 2957 5881 โทรสาร 0 2957 5882  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น. (หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

หรือติดต่อทางอีเมล์ที่ thailandtrileague@gmail.com

COURSE / สถานที่แข่งขัน

CATEGORIES, ENTRY FEE & PRIZES

ประเภทแข่งขัน, ค่าสมัคร และรางวัลต่างๆ

ประเภทการแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1 KM

ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง (08.30 น.)

รับสมัครจำนวน 3,000 คน ค่าสมัคร 790 บาท 1-10 พฤศจิกายน / 899 บาท 11-30พฤศจิกายน ที่ www.riverkwai21k.com

จับเวลาด้วย Timing chips Systems by SportSplits Thailand (Chips Start)

แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขัน (ปี 2563 ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด) ดังนี้

ชาย หญิง
18-24 18-24
25-29 25-29
30-34 30-34
35-39 35-39
40-44 40-44
45-49 45-49
50-54 50-54
55-59 55-59
60-64 60-64
65+ 65+

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

รายการ 21KM
ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย/หญิง 1-10
เงินรางวัล OVER ALL ชาย/หญิง 1-10
ถ้วยรางวัล AGE GROUP ชาย/หญิง 1-3
เสื้อวิ่ง T-Shirt
เหรียญผู้พิชิต
Timing chip+SportSplits Tracker
ประกาศเกียรติบัตร (ดาวน์โหลด์)
รูปถ่าย ฟรี
อาหารกล่อง
ประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียดเงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน OVER ALL

อันดับ ชาย หญิง
1. 20,000.- 20,000.-
2. 15,000.- 15,000.-
3. 10,000.- 10,000.-
4. 9,000.- 9,000.-
5. 8,000.- 8,000.-
6. 7,000.- 7,000.-
7. 6,000.- 6,000.-
8. 5,000.- 5,000.-
9. 4,000.- 4,000.-
10. 3,000.- 3,000.-
รวม 87,000.- 87,000.-

 • นักวิ่งที่ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลในกลุ่ม Over All ชาย/หญิง 1-10 จะถูกตัดสิทธิ์การรับถ้วยรางวัล ในกลุ่มอายุ โดยอัตโนมัติ
 • ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

EVENT SCHEDULES / กำหนดการแข่งขัน

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 63

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips

วันเสาร์ที่ 20 กุมพาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-18.00 น. ณ สนามกีฬา 36 พรรษาสยามราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี

โทร. 098-824-1317, 064-864-0408 (JOG&JOY)

โปรดนำรูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดง

รับแทนคนอื่น ผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตนเอง และรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร

รายการนี้ ไม่มีการรับ เสื้อ-BIB ในเช้าวันแข่งขัน

ไม่มีการจัดส่ง (เสื้อ+BIB+Chips) ทางไปรษณีย์

วันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 21 กุมพาพันธ์ 2563

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก-สนามกีฬา 36 พรรษาสยามราชกุมารี, จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะทาง 21.1 กม จำนวนนักวิ่งคาดหวัง 3,000 คน

RULES & REGULATIONS / กติกาการแข่งขัน

Running New Normal ภายในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ และไม่เคยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศในรอบ 14 วัน นับถึงวันวิ่ง
 • จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมด 3,000 คน
 • การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท ปล่อยตัวเป็น Wave ตามเพศ ตามกลุ่มอายุ ตามระยะทาง (จะแจ้งให้ทราบใน BIB)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่รับสมัครหน้างานโดยเด็ดขาด
 • ห้ามการซื้อ-ขาย BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมัครโดยเด็ดขาด
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องติดหมายเลข BIB ไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นชัดเจน
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นในขณะวิ่ง *(พิธีกรจะแจ้งให้ถอด)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก่อนเข้าพื้นที่
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในเช้าวันแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันการแข่งขัน Sport Splits Thailand ก่อนการแข่งขัน
 • จับเวลาด้วย Chips Timing (Chips Start) รายงานผลการแข่งขันในแอปพลิเคชันการแข่งขัน Sport Splits Thailand
 • การเข้าจุดสตาร์ท ผู้สมัครต้องเข้าเป็นกลุ่ม เป็น Wave ตามจำนวนและลำดับของการปล่อยตัว ซึ่งจะแจ้งใน BIB
 • ในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งควรรักษาระยะห่างกับนักวิ่งคนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร สามารถวิ่งแซงได้เมื่อนักวิ่งคนหน้าวิ่งช้ากว่าที่กำหนด
 • หลังวิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว นักวิ่งต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 • หลังเข้าเส้นชัย ไม่มีการเข้าคิวรับสถิติเวลาในการวิ่ง นักวิ่งต้องเข้าไปรับสถิติบน Sport Splits Thailand เท่านั้น
 • นักวิ่งที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ผลการแข่งขันจะติดบอร์ด ณ เต็นท์ตรวจสอบผลการแข่งขัน หรือที่ SportSplits Tracker
 • บริการอาหารกล่องหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่ง 1 คน ต่ออาหาร 1 ชุดเท่านั้น
 • การรับถ้วยรางวัล จะมอบหลังจากนักวิ่งแต่ละระยะทางเข้าเส้นชัย และตรวจสอบผลการแข่งขันแล้ว ณ เวทีเส้นชัย

TRAVELING / การเดินทาง

การเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 129 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรีได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และรถไฟ

รถยนต์

เส้นทางที่ 1 : ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ใช้ทางนครชัยศรี นครปฐม บ้านโปง ท่ามะกา ท่าม่วง (เข้าเส้นราชบุรี) จนเข้าเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี

เส้นทางที่ 2 : ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 338 จากกรุงเทพฯ จนถึงนครชัยศรี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ที่มุ่งหน้าเช้าจังหวัดกาญจนบุรี รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนบรมราชชนนี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครชัยศรี นครปฐม จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 323 ผ่านบ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร

รถตู้

เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สะดวกรวดเร็วมีให้บริการอยู่หลายวิน เช่น ด้านข้างห้างเซ็นจูรี่ หมอชิต อนุเสาวรีย์ สายใต้

 • รถตู้มังกรทอง
  จอดที่ข้างห้างเซ็นจูรีย์ อนุเสาวรีย์ วิ่งผ่านพุทธมลฑล ม.ศิลปกร นครปฐม แล้วไปทางกำแพงแสน (ไม่ผ่านท่าม่วง ท่ามะกา) เข้ากาญจนบุรี ผ่านพระแท่น พนมทวน หนองขาว และสุดสายที่ขนส่งในตัวเมืองกาญจนบุรี ขากลับขึ้นรถได้ที่บริเวณข้างๆ ขนส่งฯ กาญจนบุรี
 • รถตู้แฮปปี้
  จอดระหว่างศูนย์รถซูซูกิ กับห้างเซ็นจูรี่ย์ และอีกจุดจอดที่โลตัสปินเกล้า วิ่งผ่านบ้านโป่ง ท่าเรือ ลูกแก ท่าม่วง และเข้าตัวเมืองกาญจนบุรี
 • รถตู้หนุมาน
  จอดหมอชิต สนามหลวง อนุเสาวรีย์ (ใต้ทางด่วนฝั่งไปพหลโยธิน) ผ่านเส้นทาง พุทธมณฑล นครชัยศรี นครปฐม ท่าม่วง กาญจนบุรี ปากทางสะพานข้าวแม่น้ำแคว ค่าสุรสีห์ สุดสายที่ลาดหญ้า

รถตู้หมอชิต จอดช่อง 7 อาคาร 2 ไปทางเดอะมอล์งามวงศ์วาน แคราย บางใหญ่ บางเลน กำแพงแสน พระแท่น พนมทวน และเข้าตัวเมืองกาญจนบุรี

รถโดยสารประจำทาง

สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

รถโดยสารจะออกทุก 20 นาที ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดการเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ : กาญจนบุรีทัวร์ 0-2894-6134, 0-2435-5012 (กรุงเทพฯ), 034-512-855 (กาญจนบุรี)

สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต)

รถโดยสารจะออกทุกชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง มีรถทัวร์ บขส. 999 กรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์ สำหรับคนที่ต้องการไปอำเภอทองผาภูมิ และสังขละบุรี
สอบถามรายละเอียดการเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ : กรุงเทพฯ 0-2936-2852-66 ต่อ 209, 206, 226, 311, 442  และบขส. กาญจนบุรี 034-511-387
ศูนย์บริการข้อมูล บขส. โทร. 0-2872-1777 หรือ 1490 เรียก บขส.

รถไฟ

การเดินทางโดยรถไฟนับเป็นเสน่ห์ของการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่ต้องมีเวลามากและไม่รีบร้อน
มีรถไฟออกจากสถานีบางกอกน้อย ทุกวัน วันละ 2 เที่ยว เวลา 07.40 น. และ 13.50 น. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถานีรถไฟบางกอกน้อย โทร. 0-2411-3102
ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำตกกาญจนบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 หรือ www.railway.co.th

FAQ – คำถามที่ถามบ่อย

จะลงทะเบียนสมัครวิ่งได้อย่างไร?

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ My Race Online

ไม่ได้วิ่ง ไม่ได้สมัคร สามารถเข้าไปชม หรือเข้าไปเชียร์ได้หรือไม่?

สามารถเข้าชม/เข้าไปเชียร์ได้

วิ่งแทนกันได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะต้องสแกนใบหน้าก่อนที่จะวิ่งให้ตรงกับรูปอัพโหลดตอนที่สมัคร

จะตรวจสอบรายชื่อ และสถานะการสมัครได้จากที่ไหน?

ตรวจสอบรายชื่อ และสถานะการสมัครได้ตามลิ้งค์นี้

ดาวน์โหลดรูปวิ่งได้จากที่ไหน?

ดาวน์โหลดรูปวิ่งได้จากเว็บไซต์ photo.thai.run